ARQUITECTES FORENSES DE CATALUNYA

REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES DEL COAC www.coac.net
(Aprovat per Assemblea General del COAC 30/5/2001)
PREÀMBUL
La importància de la intervenció dels Arquitectes respecte l'emissió de dictàmens, informes i peritatges en general, tant de caràcter privat com d'abast públic a interès dels Tribunals de justícia i de les Administracions Públiques, així com la consolidació d’una especialització quant als coneixements necessaris per a desenrotllat correctament i amb garanties d'eficàcia l'actuació professional en aquesta modalitat, per a la qual massa sovint no ces suficient la preparació pròpia de l'activitat tradicional de l'Arquitecte, aconsellen que aquest Col·legi Oficial d'Arquitectes d e Catalunya, conformement als fins essencials que li assenyala l'Article 4 de la Llei catalana de Col·legis Professionals núm. 13/1982, de 17 de desembre de 1982, vulgui aplegar els col·legiats que són, o pretenen d'ésser, experts pericials i forenses en una Agrupació i que es constitueixi en el si de la mateixa, Corporació, amb l'objectiu d'atorgar-los singularitat representativa, una formula de defensa de llurs interessos específics i la possibilitat de potenciar l'estudi dels problemes jurídics, econòmics i professionals que els afecten.
La inquietud que aquest Col·legi sent enguany, havia estat ja palesada sota un aspecte purament formal i normatiu, tot just en començar el segle i des d'aleshores una reunió de disposicions - entre les quals cal esmentar la Llei núm. 2/1974, de 21 de febrer, sobre Col·legis Professionals, i el Reglament Orgànic per al Servei de Perits en general i judicials, del 5 de maig de 1932- s'han fet ressò de la necessitat d'una regulació peculiar del mencionat camp d'actuació professional.
El Col·legi desitja però, que el sistema de designació de Perits a través de les llistes de perits" emparat per la legislació vigent i recollit pel nostre actual Reglament d'Arquitectes Forenses, no signifiqui tan sols l'acompliment d'un tràmit burocràtic, sinó una veritable funció de col·laboració amb els organismes públics, la naturalesa i abast de la qual exigeixen un seguiment continu, una relació ininterrompuda i un intercanvi d'experiències.
Per tal d’aconseguir aquesta finalitat i d’acord amb les conclusions dels Congressos de Catalunya i de Granada, celebrats recentment, el Col·legi considera oportú mitjançant l’adequada instrumentació normativa, de facilitar al col·lectiu d’Arquitectes de què es tracta un marc idoni que els permeti la posta al dia de llurs coneixements especialitzats, tenint en compte que les comeses pericials i forenses comporten una destacada responsabilitat, força lligada amb la imatge externa de la professió que en pugui tenir la societat.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern que en sessió celebrada el 7 del proppassat mes de setembre acordà nomenar una Comissió gestora per tal d’estudiar la constitució d’una “Associació de Perits Arquitectes” i de preparar un esborrany d’Estatuts, assoleix les tasques realitzades i proposa a la Junta General del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya l’aprovació del següent Reglament de l’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES.
TÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINS, DURADA I DOMICILI
Article 1er.
Es constitueix en el sí del COAC, un agrupament d’Arquitectes que s’anomenarà AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES.
L’Agrupació podrà organitzar Seccions territorials, coincidents amb les Demarcacions col·legials del COAC.
Article 2ón
L’objecte de l’Agrupació serà la representació dels Arquitectes que en siguin membres, la defensa llurs interessos específics, la proposta d’harmonització de les normes concernents a l’activitat professional en matèries relacionades amb dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats, així com l’estudi dels problemes jurídics, econòmics i professionals que els afectin.
Article 3er
La durada de l’Agrupació serà indefinida.
Article 4rt
L’Agrupació tindrà el seu domicili a la seu del COAC
TÍTOL II
FUNCIONS
Article 5è
Seran funcions principals de l’Agrupació:
-Atendre al funcionament de les “llistes de perits” que d’acord amb els Reglaments Col·legials, prepari el Col·legi.
-Representar al Col·legi, per delegació del Degà, davant de l’Administració de Justícia, altres Col·legis i entitats interessades en tot el que faci referència a l’activitat pericial pública, privada i forense.
-Organitzar cursets de post-graduats per a especialització dels Arquitectes en matèries, col·laborant, si fa el cas, amb la Universitat, la Magistratura i altres entitats públiques o privades.
-Vetllar pel correcte comportament dels associats en ordre al compliment de les obligacions professionals i col·legials i, en el seu cas, posar en coneixement de la Junta de Govern del Col·legi les actuacions dels mateixos.
-Posar en coneixement de la Junta de Govern l’admissió i baixa dels membres de l'Agrupació , d’acord amb les condicions estatutàries i reglamentàries.
-Proposar a la Junta de Govern del Col·legi els barems mínims exigibles per a formar part de l'Agrupació, i per a incorporar-se l'Agrupació la llista de perits forenses.
-Posar en coneixement de la Junta de Govern del Col·legi l’incompliment de la reglamentació col·legial i l’intrusisme en matèria pericial.
-Qualsevol altra que li delegui la Junta de Govern del Col·legi.
TÍTOL III
MEMBRES, DRETS I OBLIGACIONS, INCORPORACIONS I EXCLUSIONS
Article 6è
Seran membres de l'Agrupació tots els Arquitectes que, complint els requisits d’aquest Reglament, voldran formar-hi part.
Nogensmenys, la incorporació serà obligatòria pel que fa als Arquitectes que desitgin pertànyer a la relació “d’Arquitectes Forenses”, conformement a la normativa col·legial.
Article 7è
La incorporació l'Agrupació exigeix:
A) Amb caràcter general:
-Ésser Arquitecte col·legiat al COAC i resident a qualsevol Municipi de Catalunya.
-No haver estat sancionat per falta professional, llevat dels supòsits de rehabilitació.
-No haver causat baixa en l'Agrupació per reiterat incompliment de l’obligada acceptació d’encàrrecs pericials, en un termini de cinc anys, en la forma establerta reglamentàriament.
-No estar incapacitat o impossibilitat per tal d’emetre dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats.
-Trobar-se al corrent en l’acompliment de les obligacions econòmiques envers el COAC.
B) Amb caràcter especial, respecte la relació “d’Arquitectes Forenses”:
a) No estar incurs en causa d’incompatibilitat legal o deontològica.
b) Tenir, pel cap baix, una antiguitat de cinc anys com a col·legiat al COAC en tancar-se la convocatòria de la llista de Perits Forenses.
c) Complir els requisits que , a proposta de l’Agrupació, aprovi la Junta de Govern del COAC, adreçats a justificar els coneixements que s’estimen indispensables per a l’exercici de la peritació forense.
Qualsevol altre requisit que estableix la Junta de Govern al COAC.
Article 8è
La condició de membre de l’Agrupació es perdrà per les causes següents:
-La inexistència sobrevinguda d’algun requisit assenyalat en aquest Reglament i necessari per a pertànyer a l’Agrupació.
-El reiterat incompliment de l’obligada acceptació d’encàrrecs pericials, en la forma establerta reglamentàriament.
-La recusació dels tribunals de Justícia a la inclusió en la llista de Perits Forenses, apreciada per la Junta Directiva de l’Agrupació.
-La baixa voluntària, en els supòsits que la incorporació a la l’Agrupació no es obligatòria.
-La manca de pagament de les corresponents aportacions econòmiques.
Article 9è
Són drets dels membres de l’Agrupació:
-Gaudir de tots els serveis i mitjans que s’estableixin per al bon funcionament de l’Agrupació.
-Assistir a les Assemblees generals amb veu i vot.
-Ésser elegit membre de la Junta Directiva, segons el que preveu aquest Reglament.
-Participar en les activitats de l’Agrupació.
-Ésser informat de la marxa econòmica de l’Agrupació.
Article 10
Són obligacions dels membres de l’Agrupació:
-Complir les normes d’aquest Reglament i els acords dels òrgans de govern de l’Agrupació.
-Subvenir a les necessitats de l’Agrupació, fent efectives les corresponents aportacions econòmiques.
-Desenrotllar correctament les comeses del càrrec que, al seu cas, ocupin en la Junta Directiva.
-Prestar ajut o col·laboració personal, en la mesura de llurs possibilitats, en els treballs comuns de l’Agrupació.
TITOL IV
ÒRGANS RECTORS
Article 11
L’Agrupació serà regida per:
-L’Assemblea General
-La Junta Directiva
Article 12
L’Assemblea general estarà constituïda per a tots els membres de l’Agrupació, que hi tindran veu i vot. Cada membre podrà delegar el vot en un altre membre, no admetent-se, però, més de cinc delegacions de vot.
Són facultats de l’Assemblea General:
-Aprovació del pressupost i de la seva liquidació.
-Proclamació dels càrrecs elegits
-Proposta de modificació d’aquest Reglament.
-Totes aquelles matèries que afectin al govern de l’Agrupació no atribuïdes expressament a la Junta Directiva o als seus membres.
Article 13
L’Assemblea General es reunirà, com a mínim, una vegada cada any; serà presidida pel president de la Junta Directiva; la seva celebració es comunicarà als membres de l’Agrupació, pel cap baix, deu dies de la data, i l’Ordre del Dia comprendrà els següents punts:
Informe del President
-Determinació dels recursos econòmics per al següent exercici, amb fixació dels corresponents tipus.
-Proposta de Pressupost del següent exercici.
-Informe del Tresorer i proposta de liquidació del Pressupost de l’exercici anterior.
-Proposta d’activitats.
-Renovació total de la Junta Directiva, conformement al que és previst a l’article 18.
-Altres assumptes que el President consideri oportú d’incloure en l’Ordre del Dia.
-Precs i preguntes
L’Assemblea General celebrarà sessió extraordinària quan sigui convocada amb aquest caràcter per la Junta Directiva i sempre que o sol·licitin el 20% dels membres, pel cap baix, de l’Agrupació, expressant concretament els punts que hauran de constituir l’Ordre del Dia.
Article 14
L’Assemblea General quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria si hi concorren la majoria de membres de l’Agrupació, presents o representats, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualssevol que sigui el nombre de membres.
Article 15
Els acords seran adoptats, com a norma general, per majoria, i obligaran a tots els membres, malgrat que hauran votat en contra o no hauran assistit a la sessió. Això no obstant, els acords concernents a proposta de modificació d’aquest Reglament i a moció de censura contra algun o alguns membres de la Junta Directiva exigiran un quòrum dels dos terços dels vots, que representin, pel cap baix, el 20 per 100 dels membres de l’Agrupació.
Article 16
De totes les sessions de l’Assemblea General se n’aixecarà acta, que serà signada pel President i el Secretari i que caldrà transcriure al llibre d’actes.
Article 17
La Junta Directiva serà l’òrgan permanent de govern de l’Agrupació, complirà i farà complir els acords de l’Assemblea General, executarà el pressupost, administrarà els fons de l’Agrupació, i proposarà els acords que calgui sotmetre a l’Assemblea General.
Article 18
1.- La Junta Directiva estarà composta per un President, un Secretari, un Tresorer i deu Vocals.”
a)- Cinc dels deu Vocals seran designats per les Juntes Directives de les cinc Demarcacions Col.legials, entre els col.legiats inscrits a la respectiva Demarcació i que siguin membres de l’Agrupació. Els designats podran ser membres de la respectiva Junta Directiva , si aquesta ho considera adient. La Junta podrà declinar la designació a favor de l’elecció per votació entre els agrupats inscrits a la seva Demarcació.”
b).- Un Vocal designat pel Degà que serà un membre de la Junta de Govern del Col.legi, i tindrà per missió el manteniment de les relacions de l’Agrupació amb la Junta de Govern.”
c) El President, el Secretari, el Tresorer i quatre Vocals seran elegits per l’Assemblea General de l’Agrupació, prèvia presentació d’una candidatura unitària, que serà presentada a la Secretaria de l’Agrupació abans de l’inici de l’Assemblea General quan aquesta inclogui la renovació de càrrecs.
2.- La durada dels carrecs serà de tres anys y podran ser reelegits.
3.- Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts. Nogensmenys, podran percebre dietes d’assistència a les sessions i al reintegrament de despeses de locomoció i trasllat.
Article 19
La Junta Directiva celebrarà sessió, com a mínim, un cop cada dos mesos. Els acords s’adoptaran per majoria de membres assistents i seran documentals en la forma establerta a l’article 16.
Article 20
1.El President convocarà i presidirà l’Assemblea General i la Junta Directiva, representarà l’Agrupació, i ordenarà els pagaments .
2.El Secretari s’ocuparà de l’administració de l’Agrupació, redactarà les actes de les sessions, tindrà cura dels corresponents llibres i lliurarà certificats, amb el vist-i-plau del President.
El tresorer tindrà a càrrec seu la preparació del Pressupost i la seva liquidació, proposarà i intervindrà els pagaments i dirigirà la comptabilitat, tot això en els pagaments i dirigirà la comptabilitat, to això en coordinació i d’acord amb el Tresorer del COAC.
Article 21
Els recursos econòmics de l’Agrupació seran.
Quotes d’entrada
Quotes periòdiques , iguals que a tots els membres.
Aportació del COAC, a càrrec del pressupost dels seus òrgans centrals.
Drets per cursets, conferències i altres activitats
Drets per informes realitzats per l’Agrupació.
Ingressos per publicacions
Subvencions i donatius
Article 22
La marxa econòmica de l’Agrupació es regirà per un Pressupost anyal, que s’incorporarà al del COAC per la seva aprovació, i en acabar l’exercici se’n farà la liquidació en forma homòloga als comptes del COAC.
Article 23
En el supòsit que la liquidació del pressupost de l’Agrupació presentés superàvit, aquest passarà al COAC
Article 24
Els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva podran ser impugnats directament, mitjançant recurs d’alçada, davant la Junta de Govern del COAC.
Article 25
Pel que fa a totes les matèries no previstes expressament en aquest Reglament seran aplicades, amb caràcter supletori, els Estatuts del COAC.
Article 26
Totes les qüestions que es suscitin respecte l’aplicació, interpretació i abast d’aquest Reglament seran resoltes per la Junta de Govern del COAC.