Informe en relació amb els peritatges judicials 2009

Els peritatges judicials estan regulats per la legislació processal, la qual estableix el procediment per al nomenament dels perits/es i les condicions de la seva actuació com a professionals experts en una matèria, necessari per a l’enjudiciament d’un assumpte.
El Departament de Justícia, en el marc d’aquesta legislació processal i de la substantiva aplicable, d’una banda, facilita l’accés telemàtic a les llistes de professionals elaborades pels col.legis professionals i associacions de perits als òrgans judicials i, de l’altra, assumeix el pagament dels peritatges que han d’anar a càrrec de l’administració pública.