Noves llistes de perits judicials para 2011

PAUTES PER ACTUALITZAR LES LLISTES DE PERITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Per tal que tots els òrgans judicials de Catalunya puguin disposar de les llistes de perits (tant la que preveu la LEC, com al que preveu l’Ordre JUS/419/2009) cal que totes les entitats actualitzin correctament les dades dels col•legiats/associats que consten al fitxer que se’ls envia des de la Subdirecció General de Suport Judicial. És molt important que a l’hora d’omplir aquest fitxer tingueu en compte aquestes pautes i seguiu les instruccions de la guia d’ús que s’adjunta.
Amb caràcter general cal que tingueu en compte que:
- Cal comprovar i completar les dades de tots els perits que figuren en el llistat (tornem a insistir que cal posar el DNI de cada perit). Us recordem que ho heu de fer en el fitxer que ara us enviem, no en el que tingueu d’altres anys. Encara que no feu cap modificació, cal ens retorneu el mateix fitxer.
- Cal suprimir del llistat els perits que s’hagin donat de baixa. Cal situar-se a la fila de perit que s’ha d’esborrar i clicar Esborra fila
- Cal afegir al llistat els perits nous. Aquests perits s’han d’afegir al final del llistat dels perits actuals, en cap cas afegirem un perit nou a sobre d’un que s’hagi de suprimir.
Quant a les especialitats, únicament es poden escollir les que consten al desplegable corresponent (Selecció especialitats ). És important que tingueu en compte que els col•legis professionals només podran marcar les especialitats que estiguin relacionades en el seu àmbit (p.ex. el col•legi de farmacèutics no podrà marcar cap especialitat de les recollides pels enginyers industrials), si bé sí que podran marcar les especialitats de tipus general que no estan vinculades a una titulació específica i que poden estar relacionades amb el seu àmbit (p.ex. “taxadors béns mobles”,“taxadors béns mobles”)
- Quant a l’àmbit d’actuació del perit:
o Llista perits que preveu la LEC: per tal d’escollir on es vol actuar com a perit, s’haurà d’escollir mitjançant el desplegable Selecció partits judicials (no es pot fer manualment) el partit o partits judicials on s’estigui disposat a actuar.
o Llista perits que preveu l’Ordre JUS/419/2009: a la columna “Àmbit territorial Ordre” i amb el desplegable Selecció Àmbit Ordre (no es pot fer manualment) es tria l’àmbit d’actuació del perit només per aquesta llista, que és independent del que s’hagi triat en el cas de la llista de la LEC. El desplegable conté les gerències i serveis territorials del Departament, i en clicar una, s’indica que es vol actuar a tots els partits judicials que hi estan adscrits
- Cal recordar que per facilitar la Llista de pèrits que preveu l’Ordre JUS/419/2009, cal que a la columna “Pèrit Ordre JUS/419/2009“ del fitxer, que conté un desplegable amb les opcions “N” o “S” (per defecte està marcat com a “N”), marqueu l’opció “S” si el perit o perita està interessat o interessada a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre.