PERITATGES JUDICIALS ANY 2009

Els peritatges judicials estan regulats per la legislació processal, la qual estableix el procediment per al nomenament dels perits/es i les condicions de la seva actuació com a professionals experts en una matèria, necessari per a l’enjudiciament d’un assumpte.
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el marc d’aquesta legislació processal i de la substantiva aplicable, d’una banda, facilita l’accés telemàtic a les llistes de professionals elaborades pels col·legis professionals i associacions de perits als òrgans judicials i, de l’altra, assumeix el pagament dels peritatges que han d’anar a càrrec de l’administració pública.
La regulació del pagament d’aquests peritatges judicials, amb la qual s’han tramitat els pagaments realitzats l’any 2009, es trobava a la Circular 2/2003. Durant l’any 2009 s’ha aprovat l’Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm. 5474, de 30 de setembre). Aquesta Ordre ha entrat en vigor l’1 de gener de 2010 i ha derogat la Circular 2/2003. Els seus trets més destacables són la generalització del pagament avançat dels peritatges que es preveuen que hagin d’anar a càrrec del Departament de Justícia a uns preus taxats segons quina sigui la tipologia dels mateixos. Igualment, durant l’any 2009 s’han celebrat a tot el territori quatre sessions informatives sobre l’Ordre JUS/419/2009 a les quals han assistit més de 400 persones.
Durant l’any 2009, s’han facilitat les llistes de professionals –les quals contenen més de 6.000 persones pertanyents a 72 col·legis professionals i 38 entitats anàlogues- als òrgans judicials. Per a l’any 2010, s’ha preparat l’adaptació de les llistes a la nova normativa de manera que hi consti quins dels professionals que hi figuren estan disposats a prestar els seus serveis en les condicions i supòsits contemplats a l’Ordre JUS/419/2009.