PRINCIPIS DEONTÒLOGICS PERITS


PRINCIPIS DEONTOLÒGICS I DE BONES PRÀCTIQUES DELS PERITS DE L’ASSOCIACIO CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES COL·LABORADORS DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Principis Generals
En el seu exercici professional els perits de l’Associació catalana de perits judicials i forenses col·laboradors de l’Administració de Justícia actuaran sota els següents principis deontològics:
1- Independència i llibertat.
Els associats desenvoluparan la seva tasca amb llibertat i autonomia, sense admetre influències alienes.
2- Lleialtat i Integritat.
Els associats desenvoluparan la seva activitat amb rectitud, diligència, honestedat, respecte a la legalitat, i tindran lleialtat amb les parts implicades i els Tribunals de Justícia, i tindran en compte el marc d’incompatibilitats legalment establert.
3- Dignitat.
Els Associats actuaran amb honor, tenint respecte a la seva professió, al seu mandant, als Tribunals i als seus companys.
4- Professionalitat, objectivitat, imparcialitat i veracitat.
Els associats actuaràn sempre en la recerca de la veritat i basant-se amb els seus coneixements específics.
5- Capacitat i formació.
1. Els associats portaran a terme aquelles tasques per les quals tinguin la capacitat i formació adequada.
2. El perit inscrit en l’Associació haurà de mantenir un nivell adequat de coneixement tècnic i científic, així com una experiència pràctica en el seu camp professional i en l’àmbit processal, que hauran d’actualitzar permanentment.
3. L’Associació promourà la realització de cursos de formació continuada per als seus associats.
6- Secret professional i confidencialitat.
1. L’associat mantindrà el secret professional de la informació obtinguda en l‘exercici de la seva professió.
2. El secret professional comprèn la condifencialitat respecte a la informació a la qual, amb motiu de la seva actuació, el perit hagi tingut accés.
Principis referits a qüestions específiques:
7- Quant a l’acceptació de càrrecs en designes judicials.
1. És recomanable que els associats portin a terme totes les sol·licituds d’acceptació de càrrecs en aquells partits judicials on el perit estigui donat d’alta i inscrit.
2. No obstant això, el perit haurà de justificar adequadament la causa de no acceptació davant el Tribunal, d’acord amb el que disposa l’article 342 LEC.
3. En tot cas, s’haurà de rebutjar una missió com a perit si es considera que no és pròpia de la seva especialitat o dels seus coneixements específics.
4. El perit membre de l’Associació designat pel Tribunal, una vegada acceptat el càrrec, haurà d’acomplir de forma íntegra la missió que li ha estat encomanada, acudint a totes les compareixences a les que pugui ser cridat.
8- Quant a honoraris i la seva fixació.
1. El perit té dret a percebre uns honoraris justos en contraprestació als seus serveis i en el moment d’entregar el seu peritatge, així com a reintegrar-se de les despeses generades a causa de la seva actuació professional.
2. Per encàrrecs privats:
a. El perit i el sol·licitant dels seus serveis pactaran lliurement els honoraris.
b. El perit podrà formalitzar per escrit el pacte sobre els honoraris. Les parts podran sotmetre a l’arbitratge de l’Associacio Catalana de Perits Judicials o entitat que considerin, els conflictes que puguin sorgir en aquesta matèria, sense perjudici de les taxes que es puguin establir per aquest servei.
c. L’Associació fomentarà la formalització per escrit d’aquests pactes.
d. És recomanable que el perit lliuri al sol·licitant dels seus serveis un pressupost per escrit amb caràcter previ a l’elaboració del peritatge. El perit està obligat a lliurar-lo quan se li sol·liciti.
e. Un cop acomplert l’encàrrec rebut, el perit emetrà la corresponent liquidació final d’honoraris.
f. Abans de realitzar la seva actuació professional o durant la mateixa, el perit podrà sol·licitar una o més bestretes, que es considera una quantitat a compte dels honoraris finals, així com les despeses necessàries per dur a terme l’actuació esmentada.
3. Per quantificar els seus honoraris en qualsevol assumpte, el perit haurà de tenir en compte, principalment, els criteris següents:
a) El temps esmerçat.
b) La dificultat i/o complexitat de l’encàrrec.
c) La intensitat de la dedicació.
d) La urgència i l’especialització exigides.
e) La utilització de material específic.
4. En el cas que el perit hagi estat cridat per designa judicial, la bestreta sol·licitada en base a l’art. 342 LEC haurà d’ajustar-se als criteris establerts en aquest article. Es
recomanable justificar la quantia d’aquesta bestreta en la compareixença o en l’escrit en el qual es sol·liciti.
5. l’Associació Catalana de Perits Judicials impulsarà la unificació de la normativa pel que fa a honoraris pericials a tot Catalunya. En qualsevol cas, les normes d’honoraris que pugui establir l’Associació catalana de perits judicials tindran un carácter merament orientatiu.
6. L’Associació podrà emetre els informes que li puguin sol·licitar els òrgans jurisdiccionals en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar les consultes formulades i emetre dictàmens previs o posteriors a l’emissió de minutes, sense perjudici de les taxes que es puguin establir per aquest servei.
7. En peritatges sol·licitats pels litigants amb justícia gratuïta o bé d’ofici en qualsevol jurisdicció, l’Associació catalana de perits judicials promourà acords amb els organismes públics amb competència per a regular aquest tipus de peritatges, per tal d’aconseguir una millora del sistema de pagament dels peritatges, amb un tractament just i àgil.