Informes pericials, meteorològics o climàtics

Elaboració d'informes meteorològics i/o climàtics i extracció de dades de temps passat: Amb les dades meteorològiques procedents de la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de laGeneralitat de Catalunya  (XEMEC) s'elaboren informes i s'extreuen dades per a diferents usuaris (particulars, empreses o administració). Per a determinades variables meteorològiques, també es faciliten les observacions de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM).
L'elaboració d'informes i l'extracció de fitxers amb dades meteorològiques tenen un cost econòmic d'acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. Aquestes tarifes han quedat establertes pel Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya.
Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora.