Àmbit d'aplicació al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya

1.1 Aquesta Ordre és aplicable als peritatges realitzats davant dels òrgans judicials amb seu a Catalunya el cost dels quals pugui correspondre assumir al Departament de Justícia i que hagin estat acordats en aquells procediments judicials en què s'hagi reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta, i en l'àmbit penal també quan hagin estat acordats d'ofici pel jutge o jutgessa o pel tribunal o a instància del Ministeri Fiscal.
També és aplicable als peritatges que el Ministeri Fiscal hagi ordenat directament durant la instrucció del procediment en l'àmbit de la Llei orgànica de responsabilitat penal dels menors o en la fase d'investigació prèvia al procés penal.
1.2 S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre els peritatges que hagin estat acordats a instància de part que no tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta, els quals han de ser a càrrec de les parts i són objecte de regulació per la legislació processal.
1.3 Els perits i perites han d'estar en condicions de fer els dictàmens pericials que se'ls encarreguin en la llengua que se'ls demani, sense que es pugui produir indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada.