Disposició addicional ordre de perits

Els col·legis professionals i la resta d'entitats esmentades a l'article 3 han de facilitar al Departament de Justícia les llistes de professionals disposats a actuar com a perits i perites quan el jutge o jutgessa els/les cridin, bé d'ofici, bé a instància del Ministeri Fiscal o bé a instància d'una part que tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta, en les condicions fixades en aquesta Ordre. Un cop rebudes aquestes llistes, el Departament de Justícia les ha de facilitar als òrgans judicials.