Llistes de perits i perites privats

Sens perjudici de la llista de perits i perites que el Departament de Justícia posa a disposició dels òrgans judicials, perquè puguin actuar d'acord amb el que estableixen els articles 341 i següents de la Llei d'enjudiciament civil, el Departament de Justícia s'ha de dirigir periòdicament, com a mínim amb caràcter anual, als col·legis professionals o, si s'escau, a entitats anàlogues, a acadèmies i institucions culturals i científiques, així com a sindicats, associacions i entitats apropiades en els casos de matèries no compreses en títols oficials, per tal que aquests elaborin una llista específica de professionals amb disposició per dur a terme el peritatge, en els supòsits i les condicions previstes en aquesta Ordre.
Aquesta llista específica s'ha de facilitar als òrgans judicials a través de mitjans telemàtics.