Llistat de pèrits judicials en Catalunya

Gestió dels llistats de pèrits/ites judicials - Generalitat de Catalunya
1. Elaboració de les llistes de pèrits/ites judicials
El Departament de Justícia durant el mes de gener de cada any actualitza les llistes de pèrits/ites judicials d'acord amb la informació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un/a pèrit/a està interessat/ada a constar a aquestes llistes ha de sol·licitar-ho al seu col·legi professional o entitat corresponent i facilitar-los les dades personals actualitzades.
Les dades actualitzades que faciliten els col·legis professionals o altres entitats s'incorporen a una aplicació informàtica per tal que tots els òrgans judicials puguin visualitzar-les al cercador de pèrits/ites de la intranet de l'Administració de justícia.
2. Cercador de pèrits/ites judicials
Des de l'any 2006 el Departament de Justícia disposa d'una aplicació informàtica de cerca de pèrits/ites judicials d'ús exclusiu dels òrgans judicials. La consulta es pot fer per partit judicial, per especialitat i subespecialitat, i també permet visualitzar els perits disposats a actuar segons les disposicions de l'Ordre JUS/419/2009. Les dades que es visualitzen, entre altres, són la seva titulació, l'especialitat, els partits judicials on volen actuar i el col·legi professional o entitat a la qual pertanyen.